Liên kết web

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các phòng chuyên môn, Thanh tra, Văn phòng Sở (sau đây gọi tắt là phòng) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở theo Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm nghiên cứu các chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trưởng phòng được quyền

- Quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Sở Công Thương quy định.

- Thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là các đơn vị) trên địa bàn tỉnh hoạt động lĩnh vực công thương được Sở giao quản lý.

- Yêu cầu các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu cần thiết liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên của phòng theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức do Nhà nước quy định, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

3. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có thể giao cho các Trưởng phòng một số công việc cụ thể ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại văn bản này.

4. Đối với lĩnh vực công tác hoặc công việc liên quan đến nhiều phòng, Giám đốc Sở giao cho một phòng chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, các phòng khác có trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại văn bản này.

5. Đối với các dự án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực phòng nào thì Giám đốc Sở sẽ giao cho phòng đó chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan họp, có biên bản thống nhất, sau đó có văn bản trình Giám đốc Sở ban hành (phải báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trước khi báo cáo Giám đốc Sở).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

1. Văn phòng Sở

* Chức năng:

Văn phòng Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về các lĩnh vực gồm: tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; kế toán, quản lý tài sản, quản trị CNTT và hành chính nội vụ.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Giám đốc Sở các văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy; biên chế, tuyển dụng; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, đào tạo cán bộ và các văn bản khác về công tác cán bộ.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

3. Lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác định kỳ và đột xuất theo quy định.

5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao, quản lý hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Văn phòng Sở; đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan, giúp lãnh đạo Sở sử dụng nguồn kinh phí cấp theo quy định.

6. Điều hành hành chính, nội vụ công sở. Tổ chức, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, tiếp khách của lãnh đạo Sở, bố trí xe phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở hoặc một số nhiệm vụ cần thiết khác khi Giám đốc Sở yêu cầu.

7. Triển khai chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh. Thường trực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 cơ quan Sở.

8. Thực hiện công tác văn thư, trực tiếp theo dõi, quản lý văn bản đi và đến của Sở. Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản công sở.

9. Quản lý bộ phận một cửa theo quy chế tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết công việc của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực các công việc theo chức năng nhiệm vụ quy định.

11. Quản trị công nghệ thông tin, vận hành mạng nội bộ của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.  Thanh tra Sở

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường trực tiếp công dân, công tác pháp chế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương.

*  Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

4. Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

8. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Thực hiện công tác pháp chế của Sở.

11. Thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL của Sở theo lĩnh vực được giao.

12. Thường trực tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính – Tổng hợp

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực, bao gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; quản lý công tác tài chính; thẩm tra tài chính các đề án, chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổng hợp thống kê thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển công thương trên địa bàn tỉnh; Tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành công thương.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu cho Giám đốc Sở các nội dung công tác sau:

1. Đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để tổng hợp tình hình xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, phương án, đề án phát triển của ngành Công Thương phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển theo vùng và quốc gia.

2. Tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công Thương 5 năm và hàng năm; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia góp ý các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.

3. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về Công Thương đã được phê duyệt.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể thuộc ngành công thương khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Phối hợp tham gia các cuộc kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch của Sở đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở, dự án hưởng thụ kinh phí khuyến công trong việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước.

7. Chủ trì, phối hợp tổng hợp và lập dự toán ngân sách hàng năm của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở lập dự toán thu, chi ngân sách và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đã được giao.

8. Chủ trì, phối hợp tổng hợp, xây dựng dự toán chi các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc ngành Công Thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Luật ngân sách, Luật Kế toán và các chế độ chính sách của Nhà nước và của tỉnh. Hướng dẫn việc sử dụng ngân sách của ngành, đề xuất những ý kiến về đầu tư và sử dụng ngân sách.

10. Chủ trì, phối hợp tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, quản lý tài sản của ngành theo quy định hiện hành của Nhà nước; Chủ trì, phối hợp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình, mục tiêu do Sở Công Thương quản lý.

11. Phối hợp thẩm tra quyết toán chi ngân sách của các đơn vị thuộc Sở và tổng hợp, quyết toán với Sở Tài chính theo quy định hiện hành.

12. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

13. Cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.

14. Phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các phòng Kinh tế/phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành, thị.

15. Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng công thương và các loại hình kết cấu hạ tầng công thương khác trên địa bàn tỉnh.

16. Chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận vị trí, địa điểm đầu tư của các dự án phát triển ngành Công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm:

- Chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến về hồ sơ xem xét địa điểm đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khi giám đốc giao), đồ án quy hoạch chi tiết, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất và điều kiện cho thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán (nếu có) các công trình thuộc lĩnh vực ngành Công thương (trừ các dự án thuộc lĩnh vực điện, khai thác và chế biến khoáng sản) trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Chủ trì, phối hợp tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc lĩnh vực ngành Công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

17. Phối hợp, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành công thương.

18. Chủ trì, phối hợp thẩm định công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu các dự án do Sở làm chủ đầu tư (trừ các dự án thuộc lĩnh vực điện, khai thác và chế biến khoáng sản).

Chủ trì, phối hợp tham mưu quản lý và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư do ngành quản lý. Hướng dẫn thực hiện thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Sở quản lý.

19. Hướng dẫn, kiểm tra và cấp giấy phép, cấp lại, thu hồi giấy phép cho các cơ sở triết nạp khí trên địa bàn tỉnh (nạp vào chai, xe bồn và nạp khí vào các phương tiện vận tải).

20. Hướng dẫn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng xăng dầu trên mặt nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

21. Tham mưu thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho trên 210m3 đến dưới 5.000m3 và Kho khí có dung tích dưới 5.000m3.

22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

23. Giải quyết các thủ tục hành chính theo "Cơ chế một cửa" thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

24. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở phân công theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Quản lý Công nghiệp

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; khuyến công; quản lý nhà nước về công tác ATTP đối với các cơ sở sản xuất-kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý; hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành, thị.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thực hiện QLNN trong lĩnh vực Công nghiệp - TTCN

- Dự thảo tham mưu Lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý, phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn;

- Dự thảo kế hoạch phát triển; xây dựng chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện QLNN về Cụm Công nghiệp

- Tham mưu Lãnh đạo sở xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp;

- Tham mưu Lãnh đạo sở thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo UBND tỉnh quyết định.

3. Thực hiện QLNN trong lĩnh vực khuyến công

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tại địa phương; tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành;

- Tham mưu Lãnh đạo sở báo cáo UBND tỉnh cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của  đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyến công địa phương;

- Là cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

4. Về công nghiệp hỗ trợ

Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện QLNN về An toàn thực phẩm ngành Công Thương

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

6. Chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn các UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ QLNN về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các lĩnh vực khác được phân công.

7. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện chính sách pháp luật nhà nước về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Công Thương,… của UBND cấp huyện, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân. Kiến nghị Lãnh đạo sở xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.

8. Giải quyết các thủ tục hành chính theo "Cơ chế một cửa" thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Quản lý Thương mại

* Vị trí, chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về lĩnh vực hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; sản xuất tiêu dùng bền vững; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về thị trường trong nước

Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tham mưu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu ( trừ xăng dầu mặt nước), khí dầu mỏ hóa lỏng (trừ cơ sở triết nạp) và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

2. Về thương mại điện tử và kinh tế số

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

3. Về Xúc tiến thương mại

Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại;

Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

Tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công.

4. Về quản lý cạnh tranh

Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh;

Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

5. Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;

Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp;

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp;

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;

Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

6. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;

Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;

Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển nông thôn mới khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Về quản lý thị trường: Tham mưu với lãnh đạo Sở phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng nhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

10. Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực Thương mại; quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phụ trách đối với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

12. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

13. Giải quyết các thủ tục hành chính theo "Cơ chế một cửa" thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

6. Phòng Quản lý Năng lượng

* Chức năng:      

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực;

- Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, quản lý nhu cầu điện; thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

- Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định;

- Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);

- Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh áp dụng mô hình quản lý năng lượng; Kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; Tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương;

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý;

Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành Điện theo quy định của pháp luật.

Giải quyết các thủ tục hành chính theo "cơ chế một cửa" thuộc chức năng theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

7. Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về lĩnh vực hoạt động đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư, xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế thuộc lĩnh vực ngành công thương.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Dự thảo chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn.

Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về hoạt động quản lý đầu tư sau khi được phê duyệt, xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đầu tư sau khi được phê duyệt, hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Về công tác Quản lý đầu tư

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới CCN trên địa bàn tỉnh;

- Nắm bắt, tổng hợp tình hình thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và thực hiện các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng các dự án công trình đầu tư trong cụm công nghiệp theo phân cấp ủy quyền. Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương;

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, hiệu quả hoạt động của các dự án sau đầu tư trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương.

2. Về Hội nhập quốc tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Đầu mối triển khai, phối hợp triển khai công tác HNKTQT giữa Bộ Công Thương và địa phương; giữa các thành viên Ban HNKTQT và các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp nhận, cung cấp thông tin, phổ biến hướng dẫn chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về Hội nhập kinh tế quốc tế, các nội dung và vấn đề liên quan đến các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và đang thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện hợp tác kinh tế quốc tế trong lĩnh vực của ngành Công Thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế đối với các phòng Kinh tế, phòng Hạ tầng kinh tế thuộc UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp thông tin, báo cáo, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban HNKTQT tỉnh và các nội dung liên quan đến Ban HNKTQT theo Quy chế hoạt động Ban HNKTQT tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

3. Về xuất nhập khẩu

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch xuất nhập khẩu hàng năm và 5 năm; đồng thời quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng hoá hàng tháng, quý, năm của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; kiến nghị sửa đổi và đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp khuyến khích xuất khẩu nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực hoạt động XNK đối với các phòng Kinh tế, phòng Hạ tầng kinh tế thuộc UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, theo dõi các hạn ngạch, chỉ tiêu xuất khẩu theo nhiệm vụ được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao;

- Thực hiện quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh: Cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện; Đôn đốc, tổng hợp báo cáo thường niên và đột xuất về hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

4. Về phòng vệ thương mại

- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;

- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;

- Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài;

- Giải quyết các thủ tục hành chính theo "cơ chế một cửa" thuộc chức năng theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

8. Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn và môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp môi trường.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường)

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản;

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.

2. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

Tổ chức thực hiện, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh, vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;

Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;

Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật Hóa chất, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường

Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương;

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định;

Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương;

Giải quyết các thủ tục hành chính theo "cơ chế một cửa" thuộc chức năng theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

9. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có Trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương thuộc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức khác do Giám đốc Sở thành lập: Căn cứ vào quyết định thành lập, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quyết định đó.

(Chi tiết Quyết định số: 112/QĐ-SCT ngày 28/7/2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ xem tại đây!)