Liên kết web

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các phòng, Thanh tra và Văn phòng Sở (sau đây gọi tắt là phòng) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.
Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm nghiên cứu các chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trưởng phòng được quyền:
– Làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu cần thiết liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.
– Sắp xếp, bố trí cán bộ trong phòng theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức do Nhà nước quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ, biên chế được giao đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
3. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có thể giao cho các Trưởng phòng một số công việc cụ thể ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại văn bản này.
4. Đối với lĩnh vực công tác hoặc công việc liên quan đến nhiều phòng, Giám đốc Sở giao cho một phòng chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, các phòng khác có trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại văn bản này.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG
1. Phòng Kế hoạch, Tài chính – Tổng hợp (KHTC- TH)
a. Chức năng: Phòng KHTC-TH là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình phát triển ngành công thương, công tác đầu tư XDCB, công tác tài chính của Sở và của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của ngành trên các lĩnh vực. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các dự án, chương trình, nhiệm vụ công tác và công tác xây dựng dự toán, thanh quyết toán các nguồn kinh kinh phí của các đơn vị trực thuộc Sở.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển ngành sau khi được duyệt.
2. Xem xét thẩm định dự án, đề án, thiết kế cơ sở, các chủ trương đầu tư của các dự án phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh và các Bộ, Ngành liên quan phê duyệt, chấp thuận chủ trương đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động lĩnh vực công thương lập các kế hoạch, dự án đầu tư phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định pháp luật. Phối hợp kiểm tra, thẩm định quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.
5. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hỗ trợ đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh từ các nguồn kinh phí. Theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch Khuyến công hàng năm theo quy định. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xét duyệt và quyết toán kinh phí khuyến công theo quy định hiện hành.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng công thương theo hệ thống, tham mưu nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, chấp thuận phương án nhân sự lãnh đạo trưởng, phó phòng các phòng Hạ tầng kinh tế thuộc UBND các huyện, phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố, thị xã.
7. Nghiên cứu, cụ thể hoá và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và một số mặt hoạt động khác đối với các doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Sở.
8. Tổng hợp, thống kê về hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và đầu tư¬ phát triển ngành công thương trên địa bàn theo quy định.
9. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia các cuộc kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch của Sở đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở, dự án hưởng thụ kinh phí khuyến công trong việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước…
10. Lập và tổng hợp báo cáo phục vụ cho công tác điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo phục vụ cho công tác điều hành QLNN của Sở hàng tháng, quý, năm.
11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương. Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở dự án có quy mô lớn thuộc ngành quản lý.
12. Chủ trì, tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử (TMĐT) nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng TMĐT, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý TMĐT, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về TMĐT theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
13. Hướng dẫn, kiểm tra và cấp giấy phép, cấp lại, thu hồi giấy phép cho các cơ sở triết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng, giấy phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng xăng dầu trên mặt nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
15. Giải quyết các thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa” thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
2. Phòng Quản lý Công nghiệp
a. Chức năng: Phòng Quản lý công nghiệp là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn, quản lý về công tác An toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc ngành công thương quản lý.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Dự thảo chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn.
2. Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công nghiệp sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công nghiệp.
3. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:
– Về cơ khí và luyện kim: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ – điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
– Về công nghiệp hỗ trợ: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
– Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt – may, da – giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;
– Về Khuyến công:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;
Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương.
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.
– Về Cụm công nghiệp:
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; phối hợp tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.
Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới CCN trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các CCN– TTCN trên địa bàn theo quy hoạch đã được duyệt.
– Về Tiểu thủ công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các HTX thuộc lĩnh vực công thương).
4. Về an toàn thực phẩm:
– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
– Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực An toàn thực phẩm.
5. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD và đầu tư¬ phát triển của các doanh nghiệp sản xuất CN–TTCN và làng nghề trên địa bàn tỉnh.
6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động SXCN và tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực SXCN theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
7. Xây dựng, quản lý các chương trình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn.
8. Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
9. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến các văn bản QPPL về lĩnh vực công nghiệp đối với phòng Hạ tầng kinh tế và phòng Kinh tế của các huyện, thành, thị, các cơ sở doanh nghiệp sản xuất CN – TTCN trên địa bàn.
10. Giải quyết các thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa” thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Phòng Quản lý Thương mại
a. Chức năng: Phòng Quản lý Thương mại là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành công thương.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về Thương mại nội địa:
– Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hoá dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh; tham mưu cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu (trừ xăng dầu trên mặt nước), khí dầu mỏ hoá lỏng (trừ cơ sở triết nạp) và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
– Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại…).
– Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.
– Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
2. Về Xúc tiến thương mại:
Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.
Tổ chức thực hiện xác nhận và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.
3. Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh.
Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.
Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.
Kiểm tra, kiểm soát, tham mưu một số quy định về quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
4. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.
Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.
Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
5. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
6. Thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, về các trường hợp miễn trừ.
7. Tổng hợp báo cáo tình hình họat động sản xuất, kinh doanh, thị trường giá cả lĩnh vực thương mại trên địa bàn hàng tháng, quý, năm.
8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã, phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND huyện thuộc tỉnh.
9. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
10. Giải quyết các thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa” thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
4. Phòng Quản lý Năng lượng
a. Chức năng: Phòng quản lý Điện là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực Năng lượng trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về Điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
Tổ chức lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy hoạch Điện lực hàng năm với UBND tỉnh và Bộ Công Thương, đề xuất điều chỉnh bổ xung khi quy hoạch được duyệt không còn phù hợp.
Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi.
Tham mưu đề xuất phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tổ chức triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực điện năng trên địa bàn tỉnh.
2 Tham mưu đề xuất với Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Công thương để thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp theo phân cấp.
3. Chủ trì phối hợp với phòng ban liên quan của Sở tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ công nhân kỹ thuật các tổ chức quản lý điện nông thôn. Tham mưu giúp hội đồng sát hạch an toàn thợ điện nông thôn, hội đồng sát hạch kiểm tra viên điện lực trình lãnh đạo Sở cấp thẻ an toàn điện và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.
4. Tham mưu tổ chức triển khai kiểm tra giá điện trên địa bàn tỉnh theo biểu giá bán điện của nhà nước từng thời kỳ, thông tư hướng dẫn giá bán điện của Bộ Công Thương.
5. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, thanh tra hoạt động điện lực, các quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.
6. Giải quyết các thủ tục hành chính theo “cơ chế một cửa” thuộc chức năng theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.
5. Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường
a. Chức năng: Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực Kỹ thuật, an toàn và môi trường thuộc lĩnh vực ngành công thương.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công tác quản lý môi trường công thương; nghiên cứu, ứng dụng hoa học công nghệ.
2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền. Xem xét thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
5. Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.
6. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
7. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế- kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.
8. Giải quyết các thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa” thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
6. Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế
a. Chức năng: Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực hoạt động đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư, xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế thuộc lĩnh vực ngành công thương.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về công tác Quản lý đầu tư:
– Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới CCN trên địa bàn tỉnh.
– Nắm bắt, tổng hợp tình hình thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và thực hiện các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công cấp phép xây dựng các dự án công trình đầu tư trong cụm công nghiệp theo phân cấp ủy quyền.
– Theo dõi và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, hiệu quả hoạt động của các dự án sau đầu tư trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương.
2. Về xuất nhập khẩu và Hội nhập:
– Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
– Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch xuất nhập khẩu hàng năm và 5 năm; đồng thời quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng hoá hàng tháng, quý, năm của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; kiến nghị sửa đổi và đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp khuyến khích xuất khẩu nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.
– Tổng hợp, theo dõi các hạn ngạch, chỉ tiêu xuất khẩu theo nhiệm vụ được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
– Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.
– Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh.
– Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực họat động XNK đối với các phòng Kinh tế, phòng Hạ tầng kinh tế thuộc UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
– Giải quyết các thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa” thuộc chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
7. Thanh tra Sở
a. Chức năng: Thanh tra Sở là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác pháp chế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt, trên cơ sở thống nhất với Thanh tra Nhà nước tỉnh Phú Thọ; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Chi cục QLTT thuộc Sở.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
5. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên.
– Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.
6. Yêu cầu Thủ trưởng Chi cục Quản lý thi trường được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.
– Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng Chi cục QLTT được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.
7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định.
9. Thường trực tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
8. Văn phòng Sở
a. Chức năng: Văn phòng Sở là đơn vị hành chính Nhà nước, tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổng hợp; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản trị, hành chính nội vụ.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Giám đốc Sở các văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy; biên chế, tuyển dụng; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, đào tạo cán bộ và các văn bản khác về công tác cán bộ.
2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
3. Lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
4. Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác định kỳ và đột xuất theo quy định;
5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao, quản lý hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Văn phòng Sở; đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan, giúp lãnh đạo Sở sử dụng nguồn kinh phí cấp theo quy định.
6. Điều hành hành chính, nội vụ công sở. Tổ chức, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, tiếp khách của lãnh đạo Sở, bố trí xe phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở hoặc một số nhiệm vụ cần thiết khác khi Giám đốc Sở yêu cầu.
7. Triển khai chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh. Thường trực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 cơ quan Sở.
8. Thực hiện công tác văn thư, trực tiếp theo dõi, quản lý văn bản đi và đến của Sở. Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản công sở.
9. Quản lý bộ phận một cửa theo quy chế tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết công việc của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực các công việc theo chức năng nhiệm vụ quy định.
11. Quản lý và vận hành mạng nội bộ, trang website, cổng thông tin điện tử của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
9. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương

- Thành lập theo QĐ Số 3721/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc sát nhập Trung tâm Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương.

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có Trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. 

a. Chức năng: 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng: Là tổ chức dịch vụ  khuyến công, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công; Là tổ chức Xúc tiến thương mại thực hiện các hoạt động Xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công thương.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, và các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Công Thương;

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp I, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động  khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và thương mại điện tử đã được phê duyệt.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn hoặc liên kết đào tạo, tập huấn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp và thương mại tại địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường, cung cấp thông tin thị trường, xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử, phát hành bản tin công thương. Tổ chức cáchội nghị, hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp và thương mại. 

6. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

7. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư; khoa học công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công, Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và thương mại điện tử khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công thương:

- Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;

-Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; Kinh doanh, dịch vụ thương mại tổng hợp;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; kiểm toán năng lượng; kiểm định, hiệu chỉnh phương tiện đo; sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp, điện lực và thương mại khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công và Xúc tiến thương mại.

11. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong tỉnh, trong nước và quốc tế như: Hội chợ, triển lãm, hội thảo, các chương trình hành động.

12. Xây dựng chương trình, kế hoạch thương mại điện tử và tổ chức thực hiện các hoạt động về thương mại điện tử;

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Công thương.

14.  Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương.

15. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao.

10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức khác do Giám đốc Sở thành lập: Căn cứ vào quyết định thành lập, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quyết định đó.