Liên kết web

Báo cáo tổng hợp Sở Công Thương

Tên báo cáo
Nội dung báo cáo
VB quy định báo cáo
Cơ quan nhận báo cáo
Tên cơ quan chủ trì, rà soát, xây dựng báo cáo
Ghi chú
Số trang hiển thị
STT Tên báo cáo Nội dung báo cáo VB quy định báo cáo Cơ quan nhận báo cáo Tên cơ quan chủ trì, rà soát, xây dựng báo cáo Ghi chú File
1 Báo cáo Kết quả triển khai Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016

Xem chi tiết tại đây

Bộ Công Thương Sở Công thương Tải tệp 1
2 Báo cáo Tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2016

Xem chi tiết tại đây

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ Công Thương, văn bản số 513/BCT-ATM ngày 21/01/2014 của Bộ Công Thương Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Sở Công thương Tải tệp 1
3 Báo cáo Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản năm 2016

Xem chi tiết tại đây

Căn cứ Luật khoáng sản số 06/2010/QH12 ngày 17/11/2010, căn cứ Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ, căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ Sở Công thương Tải tệp 1
4 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh; Bộ Công Thương; Lãnh đạo Sở Sở Công thương Tải tệp 1
5 Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Văn bản số 692/SKH&ĐT-TTr ngày 13/06/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Sở Công thương Tải tệp 1
6 Báo cáo Kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Công văn số 722/STP-HCTP ngay 09/8/2017 của Sở Tư Pháp UBND Tỉnh; Sở Tư Pháp; Giám đốc sở Sở Công thương Tải tệp 1
7 Báo cáo Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Công văn số 324/TTr-VP ngày 08/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ Thanh tra Tỉnh; Giám đốc Sở Sở Công thương Tải tệp 1
8 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Công văn số 324/TTr-VP ngày 08/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ Thanh tra Tỉnh; Giám đốc Sở Sở Công thương Tải tệp 1
9 Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Thanh tra Tỉnh; Giám đốc Sở Sở Công thương Tải tệp 1
10 Báo cáo Kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số 9701/KH-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 ; Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 02/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 61/QLCT-P7 ngày 17/01/2017 của Bộ Công Thương UBND Tỉnh; Cục QLCL Sở Công thương Tải tệp 1