Liên kết web

Cụm công nghiệp

Tên CCN
Ngành nghề sản xuất
Số trang hiển thị
# Tên Cụm CN DT đã quy hoạch (ha) Vốn đầu tư (tỷ đồng) Số dự án đầu tư Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Ngành nghề sản xuất chủ yếu Xử lý chất thải tập trung Ghi chú
Chất thải rắn Nước thải
11 CCN Bãi Ba – Đông Thành 50 - 1 1,5 - Than hoạt tính, CB khoáng sản - -

-

Tải file 1 Tải file 2
12 CCN Thanh Minh 30 - 2 4,5 - - - -

Đang chấp thuận chủ trương DA đầu tư XDKD hạ tầng cho CTCP tư vấn XD&XL Phú Thọ

Tải file 1 Tải file 2
13 CCN Phú Gia 40 5 1 9,37 - May mặc - -

Đang triển khai đền bù GPMB

Tải file 1
14 CCN Tân Phú 45 190,9 3 11 - - - -

Đang lập KH dự toán xây dựng trạm XLNT

Tải file 1
15 CCN Phượng Lâu 1 73 - - 3 6,2 Xử lý rác thải, VLXD - -

Đang kêu gọi thu hút NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Tải file 1
16 CCN Phượng Lâu 2 25 62,4 - - - - - -

Đang kêu gọi thu hút NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Tải file 1 Tải file 2
17 CCN Thanh Vinh 20 - 2 5,2 - - - -

Đang nghiên cứu lập QH

18 CCN Ngọc Quan 46 - - - - - - -

Đang kêu gọi thu hút NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Tải file 1
19 CCN bắc Lâm Thao 45 - - - - - - -

Đang kêu gọi thu hút NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Tải file 1 Tải file 2
20 CCN Phương Xá 50 - - - - - - -

Đang nghiên cứu điều chỉnh địa điểm