Liên kết web

Cụm công nghiệp

Tên CCN
Ngành nghề sản xuất
Số trang hiển thị
# Tên Cụm CN DT đã quy hoạch (ha) Vốn đầu tư (tỷ đồng) Số dự án đầu tư Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Ngành nghề sản xuất chủ yếu Xử lý chất thải tập trung Ghi chú
Chất thải rắn Nước thải
21 CCN Yến Mao 30 - - - - - - -

Chưa lập QH chi tiết

22 CCN Thắng Sơn 20 - - - - - - -

Đang lập hồ sơ đề nghị thành lập CCN

23 CCN Kinh Kệ - Hợp Hải 39,73 48,5 15 20,44 97 Bao bì, may mặc, CB nông sản, VLXD - -

Đang XD và phê duyệt dự toán xây dựng trạm XLNT tập trung

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3
24 CCN thị trấn Hạ Hòa 35.9 - - 17.8 - - - -

-

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3
25 CCN Bãi Ba 2 75

CCN Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.

26 CCN Vạn Xuân 72

CCN Vạn Xuân, huyện Tam Nông được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.

27 CCN Đồng Lạc 50

CCN Đồng Lạc, huyện Yên Lập được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.

28 CCN Thục Luyện 46

CCN Thục Luyện, huyện Thanh Sơn được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.