Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
11 Trần Thị Lan Anh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 135665162 2021-01-11
12 Nguyễn Thị Linh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 135588359 2021-01-11
13 Hà Thị Thu Hương CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132213721 2021-01-11
14 Nguyễn Thị Kim Duyên CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 131463843 2021-01-11
15 Bùi Thị Thu CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132090695 2021-01-11
16 Nguyễn Thị Thùy Linh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 131398410 2021-01-11
17 Nguyễn Thị Dung CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 173237864 2021-01-11
18 Lê Thùy Linh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132204659 2021-01-11
19 Nguyễn Thị Hồng Nhung CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132014709 2021-01-11
20 Nguyễn Thị Bích CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132283361 2021-01-11