Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
2661 Phạm Văn Biên Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132077977 2023-05-19
2662 Nguyễn Thị Kim Ngân Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132039109 2023-05-19
2663 Nguyễn Hoàng Trung Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 131429072 2023-05-19
2664 Hoàng Thị Hiền Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 073487283 2023-05-19
2665 Lưu Vĩnh Nghĩa Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132437437 2023-05-19
2666 Vương Văn Tuế Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 073537185 2023-05-19
2667 Nguyễn Thị Hòa Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132154552 2023-05-19
2668 Nguyễn Ngọc Quân Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 131272733 2023-05-19
2669 Nguyễn Văn Minh Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132243627 2023-05-19
2670 Nguyễn Thị Nhường Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132235173 2023-05-19