Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
2671 Trần Thị Loan Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 131581530 2023-05-19
2672 Nguyễn Thị Mỹ Linh Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132398173 2023-05-19
2673 Nguyễn Thị Nhật Linh Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132399338 2023-05-19
2674 Nguyễn Văn Hiệp Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132022368 2023-05-19
2675 Trần Văn Sơn Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 131586483 2023-05-19
2676 Nguyễn Mạnh Hà Công ty TNHH Paldo Vina-CCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ 132447580 2023-05-19