Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
41 Nguyễn Quỳnh Mai CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132023431 2021-01-16
42 Đào Thị Vân Anh CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132272419 2021-01-16
43 Nguyễn Thị Thu Hiền CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132341567 2021-01-16
44 Hà Minh Thông CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132320022 2021-01-16
45 Trần Thị Thu Hà CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132286866 2021-01-16
46 Lương Thị Huyền Trang CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132341576 2021-01-16
47 Cao Thị Kim Liên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132226041 2021-01-16
48 Nguyễn Công Hoàng CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132226058 2021-01-16
49 Trần Đăng Ninh CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 131635157 2021-01-16
50 Trần Thị Mai CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132131791 2021-01-16