Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
51 Lê Thị Hồng Yến CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132169115 2021-01-16
52 Nguyễn Thị Yến Hoa CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132124689 2021-01-16
53 Quản Thị Linh Chi CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132230053 2021-01-16
54 Đỗ Thị Hương CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132232224 2021-01-16
55 Hoàng Thị Dịu CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 060895671 2021-01-16
56 Cao Đức Kiên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132230187 2021-01-16
57 Nguyễn Văn Trung CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132323046 2021-01-16
58 Nguyễn Thị Thu Thảo CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132233980 2021-01-16
59 Đồng Thị Liên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 070875824 2021-01-16
60 Nguyễn Văn Quang CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132264993 2021-01-16