Liên kết web

Định hướng phát triển Lưới điện - Nguồn điện tỉnh Phú THọ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN TỈNH

1. Phát triển nguồn điện

Xây dựng nhà máy thuỷ điện cột nước thấp tại huyện Đoan Hùng công suất 105 MW dự kiến phát điện giai đoạn 2021-2025.

2. Phát triển lưới điện

2.1. Lưới điện 220kV

- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới trạm 220kV Phú Thọ, quy mô công suất 2x250MVA, trước mắt lắp 01 máy 250MVA; xây dựng mới 13 km đường dây 220kV; cải tạo  nâng tiết diện dây dẫn 10km.

- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới trạm 220kV Phú Thọ 2, quy mô công suất 2x250MVA, trước mắt lắp 01 máy 250MVA; Lắp máy 02 trạm 220kV Phú Thọ, công suất 250MVA;  xây dựng mới 0,5 km đường dây 220kV.

- Giai đoạn 2026-2035: Lắp máy 2 trạm 220kV Phú Thọ 2, công suất 250MVA; xây dựng mới trạm 220kV Phú Thọ 3, công suất 2x250MVA; xây dựng mới 13 km đường dây 220kV.

2.2. Lưới điện 110kV

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Xây dựng mới 08 trạm biến áp tổng công suất 320MVA, gồm các trạm biến áp: Hợp Hải: 1x40MVA; Hạ Hoà: 1x40MVA; Cẩm Khê 2: 1x40MVA; Phú Hà (thị xã  Phú Thọ): 1x40MVA; Tam Nông: 1x40MVA; Tân Sơn: 1x40MVA; Thanh Thuỷ: 1x40MVA; Thanh Sơn: 1x40MVA;

+ Xây dựng hoàn thiện trạm biến áp gồm: Ethanol: 1x25MVA; Việt Trì 2: 1x 63MVA; Đoan Hùng: 1x40MVA

+ Nâng công suất: 06 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 219MVA, gồm các trạm: Phù Ninh; Việt Trì; Bắc Việt Trì; Cẩm Khê; Ninh Dân và Đồng Xuân (huyện Thanh Ba).

+ Xây dựng mới 163,5km đường dây 110kV; cải tạo 129,7km đường dây 110kV.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Xây dựng mới 03 trạm biến áp tổng công suất 120MVA, gồm các trạm biến áp: Bạch Hạc (thành phố Việt Trì): 1x40MVA; Phù Ninh 2: 1x40MVA; Yên Lập: 1x40MVA.

+ Nâng công suất: 09 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 316MVA, gồm các trạm: Bắc Việt Trì, Việt Trì 2, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Cẩm Khê 2, Phú Hà (thị xã Phú Thọ), Trung Hà (huyện Tam Nông), Thanh Thuỷ, Phố Vàng (huyện Thanh Sơn).

+ Xây dựng mới 57 km đường dây 110kV; cải tạo 48 km đường dây 110kV.

- Giai đoạn 2026-2035:

+ Xây dựng mới 09 trạm biến áp tổng công suất 429MVA,  gồm các trạm biến áp Việt Trì 3: 1x63MVA; Lâm Thao: 1x40MVA; Cẩm Khê 3: 1x40MVA; Đoan Hùng 2: 1x40MVA; Thanh Thuỷ 2: 1x40MVA; Tề Lễ (huyện Tam Nông): 1x40MVA; Việt Trì 4: 1x63MVA; Phù Ninh 3: 1x63MVA; Hạ Hoà 2: 1x40MVA.

+ Nâng công suất 18 trạm biến áp, tổng công suất tăng thêm là: 479MVA, gồm các trạm: Hợp Hải (huyện Lâm Thao), Phù Ninh 2, Cẩm Khê, Phú Thọ, Tam Nông, Tân Sơn, Việt Trì 3, Cẩm Khê 3, Đoan Hùng 2, Thanh Thủy 2, Tề Lễ (huyện Tam Nông), Phù Ninh, Bắc Việt Trì, Ninh Dân và Đồng Xuân (huyện Thanh Ba), Hạ Hòa 2, Thanh Sơn, Yên Lập.

+ Xây dựng 65 km đường dây 110kV.

2.3 Lưới điện trung áp

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Xây dựng mới: 857 trạm biến áp, tổng công suất là: 285.010 KVA.

+ Cải tạo nâng công suất: 817 trạm biến áp, tổng công suất là: 220.890 KVA.

+  Xây dựng mới 491,77km; cải tạo 365,69km.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Xây dựng mới: 843 trạm biến áp, tổng công suất là: 346.050 KVA.

+ Cải tạo nâng công suất: 28 trạm biến áp, tổng công suất là: 12.800 KVA.

+ Xây dựng mới 456,35km.

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các bài khác