Liên kết web

Tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo

TIỀM NĂNG CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

     1. Thuỷ điện nhỏ

+ Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể lắp đặt nhiều trạm thuỷ điện có công suất từ (5-50) kW/trạm và khoảng 2.000 trạm thuỷ điện cực nhỏ có công suất (0,2-1) kW/trạm, với công suất ước tính khoảng 2.500 kW.

+ Giai đoạn năm 2020 dự kiến lắp đặt 700 trạm thuỷ điện cực nhỏ có công suất (200-500)W/trạm với tổng công suất khoảng 324 kW tại các xã thuộc huyện miền núi. Với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng

Bảng 1: Tổng hợp đánh giá tiềm năng kỹ thuật và kinh tế TĐN 

TT Tỉnh Nlm (MW)  Số trạm 

1 Thủy điện 24,665 08

2 Thủy điện mi ni 0,324 700

3 Thủy điện Kết hợp Thủy lợi 0,845 16

Tổng 25,834 724

     2. Nhiên liệu sinh học 

Theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 9/10/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Thực hiện quy hoạch nông lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh Phú Thọ đã được phê duyệt

Theo định mức mỗi tấn sắn sản xuất được 145 lít ethanol, thì tính đến năm 2014 tiềm năng sản xuất ethanol sinh học của tỉnh Phú Thọ là 11,8 triệu lit/năm. Sau đây là bảng đánh giá tiềm năng sản xuất ethanol sinh học của tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Bảng 2: Tiềm năng sản xuất ethanol sinh học

Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2020 2030

Diện tích trồng sắn ha 8.654 8.200 8.000

Sản lượng sắn tấn 116.609 135.000 132.000

Sản lượng sắn sản xuất Ethanol tấn 81.626 94.500 92.400

Sản lượng Ethanol từ sắn Triệu lít/năm 11,8 13,7 13,4

 Quy đổi năng lượng KTOE/năm 4.971 5.755 5.627

Lượng xăng E5 pha được Triệu lít/năm 237 274 268

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các bài khác