Liên kết web

CCN Cổ Tiết

DT đã quy hoạch (ha)

72,83

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

-

Số dự án đầu tư

7

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

68,08

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

May mặc, VLXD, CB thức ăn CN

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

-

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác