Liên kết web

CCN phía nam Thanh Ba

DT đã quy hoạch (ha)

36,74

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

28,5

Số dự án đầu tư

5

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

12,96

Tỷ lệ lấp đầy (%)

10,34

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

Bao bì, Linh kiện điện tử, lâm sản…

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

Đang XD và phê duyệt dự toán xây dựng trạm XLNT tập trung

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Tải file 3

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác