Liên kết web

CCN Sóc Đăng

DT đã quy hoạch (ha)

73,89

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

134,3

Số dự án đầu tư

3

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

12,76

Tỷ lệ lấp đầy (%)

40,9

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

Da giày, CB gỗ, VLXD

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

Đang XD và phê duyệt dự toán xây dựng trạm XLNT tập trung

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Tải file 3

Tải file 4

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác