Liên kết web

CCN Lương Sơn

DT đã quy hoạch (ha)

40

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

79,22

Số dự án đầu tư

5

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

9,5

Tỷ lệ lấp đầy (%)

-

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

CB Lâm sản, TA chăn nuôi

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

-

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Tải file 3

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác